VIDEO: 2022 Salute to Women: Lauren Czeshinski

VIDEO: 2022 Salute to Women: Lauren Czeshinski

The Telegraph Herald’s Salute to Women honors Lauren Czeshinski as the 2022 Woman to Watch.